January 28, 2018

Please reload

Recent Posts

Summer Training 2018

January 28, 2018

1/5
Please reload

Featured Posts

Summer Training 2018

January 28, 2018

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561) 

 

นักศึกษาสามารถสมัครร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

 

โดยหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน สามารถแจ้งทางภาควิชาของนักศึกษาเพื่อทำการติดต่อเพื่อจัดเอกสารจากศูนย์ฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการสังเคราะห์ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยตนเอง เช่น IR, UV-Vis, SEM, single crystal XRD และ power XRD

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษากรอกใบสม้ครตาม link 

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2561

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter