top of page

Summer Training 2018

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561) 

 

นักศึกษาสามารถสมัครร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

 

โดยหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน สามารถแจ้งทางภาควิชาของนักศึกษาเพื่อทำการติดต่อเพื่อจัดเอกสารจากศูนย์ฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

 

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการสังเคราะห์ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยตนเอง เช่น IR, UV-Vis, SEM, single crystal XRD และ power XRD

 

วิธีการสมัคร

นักศึกษากรอกใบสม้ครตาม link 

 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2561

cold icon-colour

cold icon-colour

_3300397

_3300397

DSC_1331

DSC_1331

ds362CHpirimstrans80

ds362CHpirimstrans80

hexagonal packing2-no backgd

hexagonal packing2-no backgd

crystal

crystal

XL-SN_closeup

XL-SN_closeup

_5090644

_5090644

BG 80S-28D in vitro test

BG 80S-28D in vitro test

BG 80S_before in vitro test

BG 80S_before in vitro test

lab-4

lab-4

DSC_3664

DSC_3664

bottom of page