top of page

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในศูนย์ความเป็นเลิศ FuNTech ที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2567📣

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก FuNTech ทั้งสามท่านที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2567

  • รองศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
  • อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ โสสะ จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  • อาจารย์ ดร. อารีรัตน์ เจียมประเสริฐบุญ
4 views0 comments

Commentaires


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page