Summer Training 2018

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 (จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2561)

นักศึกษาสามารถสมัครร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ เพื่อทำวิจัยระยะสั้นกับนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนของนักศึกษา (เดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561)

โดยหากนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกงาน สามารถแจ้งทางภาควิชาของนักศึกษาเพื่อทำการติดต่อเพื่อจัดเอกสารจากศูนย์ฯให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได้

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการสังเคราะห์ การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานวิจัยด้วยตนเอง เช่น IR, UV-Vis, SEM, single crystal XRD และ power XRD

วิธีการสมัคร

นักศึกษากรอกใบสม้ครตาม link

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการ วันที่ 31 มีนาคม 2561


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2016 by FuNTech (Functional Materials & Nanotechnology CoE)

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle

FuNTech

Functional Materials & Nanotechnology CoE